Opike kouluttaa syksyllä: Opetushallituksen tukemat suositut verkkokoulutukset jatkuvat!


Selkeästi samaan suuntaan – saavutettavaa ja yhdenvertaista erityisopetusta

OPH:n tukemat Opetustoimen henkilöstölle suunnatut verkkokoulutukset jatkuvat syksyllä. Koulutukset ovat maksutonta perusopetuksen, lukion, ammatillisen opetuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstön täydennyskoulutusta, ja niissä on rajattu osallistujamäärä. Kunkin koulutuksen kohderyhmä on ilmoitettu sen esittelytekstissä.

Ilmoittaudu syksyn koulutuksiin nyt, sillä koulutukset täyttyvät nopeasti.

Selkokieli opetuksessa (2 op), koulutus alkaa 18.9.2023

Mikä suomen kielessä on helppoa tai hankalaa ihmisille, joille lukeminen on haastavaa? Miten kirjoitat sujuvaa selkokieltä? Miten muokkaat omista opetusmateriaaleistasi selkokielisiä?

Käytännönläheisessä koulutuksessa perehdytään selkokieleen eri näkökulmista ja tehdään paljon pohdintatehtäviä yhdessä.

Osallistujat tekevät koulutuksen aikana itsenäisesti yhden laajemman selkokirjoitustehtävän, josta saa palautetta kouluttajalta ja toiselta osallistujalta. Varaa aikaa tehtävän tekemiseen 25.9.–8.10. väliltä. Tehtävä on pakollinen osa kurssin suoritusta, ja sen palautus on 8.10.2023.

Koulutus on suunnattu perusopetuksen, lukion, ammatillisen opetuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstölle.

Ilmoittaudu tästä 

Kaikille saavutettavaa opetusta – hyödynnä selkokieltä ja digityövälineitä (3 op), koulutus alkaa 26.9.2023

Selkokieli osiossa perehdytään kirjoitetun ja puhutun selkokielen perusteisiin sekä selkojulkaisujen ulkoasuun. Osiossa tutustutaan myös selkokielisiin materiaaleihin ja niiden hyödyntämiseen opetuksessa.

Digityövälineet osiossa tutustutaan Microsoft 0365 -helppokäyttötoimintoihin ja saavutettavuusominaisuuksiin sekä monikanavaisiin palveluihin. Painopisteenä kehittää osallistujien digi- ja ohjaustaitoja erilaisten oppijoiden tarpeet huomioiden ja lisätä tietoutta saavutettavuudesta.

Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää harjoituksia sekä työskentelyä etäjaksoilla: selkokielen aktivoivat kirjoitustehtävät syventävät osaamista. Osallistujat kokeilevat digityövälineitä ja rakentavat koulutuksen aikana opetuksessa hyödynnettävän digityövälinepakin.

Koulutus on suunnattu erityisesti lukion, ammatillisen opetuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstölle.

HUOM! Viimeinen mahdollisuus osallistua tähän suosittuun koulutukseen, sillä tämä järjestetään nyt viimeistä kertaa.

Ilmoittaudu tästä

Erityisoppija osalliseksi luovin menetelmin (2 op), koulutus alkaa 28.9.2023

Koulutuksessa tutustutaan erityisopetuksessa hyödyllisiin sovelluksiin (iPad) ja kehitetään osallistujien omia digitaitoja. Painopiste on opetuksen uudistamisessa niin, että oppimisesta tulee oppilaita aktivoivampaa luovan ilmaisun keinoin (mm. kuvakerronta, oppijan itsensä tekemät sähköiset tuotokset, e-kirjat, äänitteet, videot yms.).

Koulutuksessa jaetaan hyviä käytänteitä, opetusideoita ja kokemuksia, joissa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja heidän osallisuuttaan vahvistetaan. Koulutus on käytännönläheinen, opetustyöhön läheisesti liittyvä ja sitä kehittävä, etäjaksoilla testataan uusia osallisuutta tukevia sovelluksia ja opetusideoita.

Koulutus on suunnattu opetustoimen henkilöstölle.

HUOM! Viimeinen mahdollisuus osallistua tähän suosittuun koulutukseen, sillä tämä järjestetään nyt viimeistä kertaa.

ilmoittaudu tästä

Selkeää ja yhdenvertaista ohjausta erityisopetuksessa (2 op), koulutus alkaa 10.10.2023

Koulutus antaa tietoa ja kokemuksia hyvän ohjauksen periaatteista ja menetelmistä, joilla voidaan tukea yksilöllistä ohjausta tarvitsevaa oppijaa. Ohjauksen keskiössä on tasavertainen kohtaaminen ja kuuluksi tuleminen nuoren omalla opintopolulla.

Koulutus jakautuu kahteen eri osuuteen: vuorovaikutus ja selkokieli (2 koulutuskertaa) sekä opinto-ohjaus (3 koulutuskertaa). Osuudet täydentävät toisiaan ja antavat osallistujalle ideoita ohjauksen oman ”työkalupakin” kokoamiseen koulutuksen aikana.
Käytännönläheinen koulutus sisältää esityksiä ja kokemuspuheenvuoroja sekä harjoituksia ja työskentelyä niin koulutuskertojen aikana kuin etäjaksoilla.

Koulutus on suunnattu seuraaville kohderyhmille: perusopetuksen, nivelvaiheen ja ammatillisen opetuksen erityisopettajat ja opinto-ohjaajat sekä s2-opettajat.

Ilmoittaudu tästä

Selkokirjoittamisen työpaja opettajalle (2 op), koulutus alkaa 6.11.2023

Käytännönläheisessä työpajassa syvennetään selkokirjoittamisen taitoa ja työstetään omaa selkokielistä oppimateriaalia tai muuta työhön liittyvää tekstiä. Pääpaino on osallistujien omissa teksteissä, mutta työpajassa tutustutaan myös esimerkkeihin erilaisista selkojulkaisuista ja tehdään kirjoitusharjoituksia.

Oman tekstin työstämiseen on varattu kurssilla aikaa, mutta sitä voi tarvittaessa tehdä myös tapaamiskertojen välissä. Tekstistä saa palautetta kouluttajalta ja muilta kurssilaisilta. Tehtävä on pakollinen osa kurssin suoritusta, ja sen palautus on 19.11.2023.

Kurssi on keskusteleva, ja sen aikana kirjoitetaan paljon. Siksi on tärkeää, että osallistujat ovat mukana jokaisella kerralla. Huomioithan myös, että koulutukseen ei voi osallistua puhelimella, sillä työskentelemme pikkuryhmissä, joihin puhelimella ei pääse.

Ennen kurssin alkua mieti jo ennakkoon, mitä tekstiä haluat työstää (esim. tehtävä, Powerpoint-esitys, viesti vanhemmille, kurssikuvaus). Tekstin aiheen kannattaa olla sellainen, että siitä on hyötyä etenkin selkokieltä tarvitseville henkilöille. Voit kirjoittaa tekstin suoraan selkokielellä jostakin valitsemastasi aiheesta tai tehdä selkomukautuksen yleiskielisestä tekstistä. Jos aiot julkaista mukautuksen, huomioi tekijänoikeudet. Valmistaudu esittelemään valintaasi lyhyesti muille ensimmäisellä koulutuskerralla.

Koulutus on tarkoitettu opetusalan ammattilaisille (ammatillinen ja lukio-opetus, vapaa sivistystyö ja peruskoulu: (erityis)opettajat ja ohjaajat, S2-opettajat). Koulutus on jatkokurssi, johon voit osallistua vain, jos olet käynyt jonkin selkokielen peruskurssin tai perehtynyt aiheeseen itsenäisesti. 

Ilmoittaudu tästä