Tietosuojaseloste

Yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

1. Rekisterin pitäjä

Kehitysvammaliitto ry / Oppimateriaalikeskus – OPIKE
Y-tunnus: 0116608-8
Linnoitustie 2B
02600 Espoo
puhelin: (09) 348090 (vaihde)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Kai Piipari
Puhelin: (09) 3480 9354
Sähköposti: kai.piipari@kvl.fi

3. Tietosuojavastaava

Nimi: Marko Peltomäki
Puhelin: (09) 3480 9262
Sähköposti: marko.peltomaki@kvl.fi

4. Rekisterin nimi

Opike-verkkokauppa

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön suostumus.

Rekisterin tietoja käytetään palvelun käyttäjien tunnistamiseen, käyttäjiin liittyvistä muutoksista tiedottamiseen, verkkokaupan tilausten käsittelyyn, suoramarkkinointiin, viestintään sekä mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Rekisterin tiedot tallentuvat myös Kehitysvammaliiton asiakasrekisteriin tilausten käsittelyn yhteydessä.

6. Rekisterin tietosisältö, tallennettavat tiedot

Nimitiedot
Sähköpostiosoite
Salasanan tiiviste
Laskutusosoitetiedot
Toimitusosoitetiedot
Puhelinnumero
Organisaation yhteystiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot henkilön itsensä ilmoittamia.

8. Tietojen luovuttamien ja siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, eikä niitä luovuteta ulkopuoliselle taholle pois lukien palveluntarjoajamme hallitsema ja turvaama palvelin, johon henkilötiedot tallennetaan.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Manuaalista aineistoa ei pidetä. Rekisteri on suojattu nykyaikaisten teknisten ratkaisujen avulla (palomuurit, henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat, palveluntarjoajan muut tekniset ratkaisut)

Käyttöoikeus rekisteriin on vain niillä Kehitysvammaliitossa työsuhteessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Kyseisillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus ja omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröity itse tekee poistamispyynnön kohdassa (2) nimetylle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

10. Tarkastusoikeus, kielto-oikeus ja rekisteristä poistuminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukaan oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen asiakassuhde. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustuspyyntöä laissa määrätyin perustein. Rekisteröidyllä on myös oikeus maksutta vastustaa tietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa (2) nimetylle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Rekisteriin tallennettu henkilö voi poistua rekisteristä ottamalla yhteyttä kohdassa (2) ilmoitettuun rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitysvammaliitto ry. pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 14.8.2019.