Opike kouluttaa vuonna 2023: OPH:n tukemat koulutukset opetushenkilöstölle


Selkeästi samaan suuntaan – saavutettavaa ja yhdenvertaista erityisopetusta.

Opetushallituksen tukemaa maksutonta täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle. Ilmoittaudu nopeasti, koulutuspaikkoja on rajoitettu määrä:

Erityisoppija osalliseksi luovin menetelmin (alkaa 28.9.2023). 2 op.

Koulutuksessa perehdytään erityisopetuksessa hyödynnettäviin sovelluksiin (iPad), jotka vahvistavat erityistä tukea tarvitsevan oppijan osallisuutta ja vuorovaikutusta. Painopiste on kehittää osallistujien omia digitaitoja ja rohkaista heitä uudistamaan opetustaan oppilaita aktivoivampaan suuntaan.

Koulutuksessa jaetaan hyviä käytänteitä, opetusideoita ja kokemuksia, joissa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja heidän osallisuuttaan vahvistetaan. Koulutus on käytännönläheinen, opetustyöhön läheisesti liittyvä ja sitä kehittävä, etäjaksoilla testataan uusia osallisuutta tukevia sovelluksia ja opetusideoit.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kaikille saavutettavaa opetusta – hyödynnä selkokieltä ja digityövälineitä (alkaa 26.9. 2023). 3 op.

Selkokieli osiossa perehdytään kirjoitetun ja puhutun selkokielen perusteisiin sekä selkojulkaisujen ulkoasuun. Osiossa tutustutaan myös selkokielisiin materiaaleihin ja niiden hyödyntämiseen opetuksessa.

Digityövälineet osiossa tutustutaan Microsoft 0365 -helppokäyttötoimintoihin ja saavutettavuusominaisuuksiin sekä monikanavaisiin palveluihin. Painopisteenä kehittää osallistujien digi- ja ohjaustaitoja erilaisten oppijoiden tarpeet huomioiden ja lisätä tietoutta saavutettavuudesta.

Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää harjoituksia sekä työskentelyä etäjaksoilla.

Ilmoittaudu koulutukseen

 

Selkeää ja yhdenvertaista ohjausta erityisopetuksessa (alkaa 10.10.2023). 2 op.

Koulutus jakautuu kahteen eri osuuteen: vuorovaikutus ja selkokieli (2 koulutuskertaa) sekä opinto-ohjaus (3 koulutuskertaa).
Käytännönläheinen koulutus sisältää esityksiä ja kokemuspuheenvuoroja sekä harjoituksia ja työskentelyä niin koulutuskertojen aikana kuin etäjaksoilla.

Vuorovaikutus ja selkokieli -osuus

LOVIT – muistisääntö on avain onnistuneeseen kohtaamiseen. Se auttaa ammattilaisia sisäistämään, mikä on vuorovaikutuksessa tärkeää ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota omassa tavassa kohdata vaativan erityisen tuen oppijoita.  Asiaa käsitellään koulutuksessa käytännönläheisesti mm. videoesimerkkien kautta.

Osuudessa tutustutaan teorian ja harjoitusten avulla myös selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin ja miten niitä voi hyödyntää ohjauksen vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi luodaan lyhyt katsaus kirjoitettuun selkokieleen ja selkokielen tarvitsijoihin.

Selkokieli on saavutettavaa kieltä. Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa ja osallistumisessa.

Opinto-ohjaus -osuus

Miten yksilöllisen ohjauksen kaari muodostuu, kun työskennellään erityisen ja vaativan erityisen tuen oppijan kanssa? Mitä hyvän huomaaminen tarkoittaa ohjauksessa? Koulutus antaa näkökulmia ja työkaluja perusopetuksen, nivelvaiheen sekä ammatillisen opetuksen opinto-ohjaukseen. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa oppijan vahvuuksien ja osaamisen esiin nostaminen, tuen tarpeen tunnistaminen, nivelvaiheen yksilöllinen ohjaus, uraohjaus sekä satelliittiopetus TELMA-koulutuksessa.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat lisää osaamista vaativan erityisen tuen oppijan kohtaamiseen ja yksilölliseen ohjaukseen. Osallistujan käsitys vahvistuu siitä, mitä on yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaaminen kaikille oppijoille, ja millaisin yhteistyön ja ohjauspalveluiden keinoin tähän päästään.

Ilmoittaudu koulutukseen

Artikkelin kuva: Schutterstock

—————————————-