Päivänselvää Matematiikka

”Ei pelkkää mekaanista laskemista, vaan myös matematiikan kielen ymmärtämistä ja matematiikan perustaitojen systemaattista harjoittelua.”

Opike on aloittanut kustannusprojektin, jossa tuotetaan uusi matematiikan selkokielinen oppimateriaali. Se ilmestyy tutussa Päivänselvää-sarjassa vuoden 2024 lopulla.

Kyseessä ei ole perinteinen, vuosiluokittain etenevä oppikirjasarja, vaan matematiikan oppimisen perusteita tukeva kokonaisuus.

”Päivänselvää Matematiikan tavoitteena on tarjota esimerkiksi kehitysvammaisia oppilaita opettavalle opettajalle monipuolinen paketti, joka sisältää riittävästi ideoita sekä harjoituksia muun muassa lukujonojen ja lukumäärien ymmärtämiseen tai aritmeettisten perustaitojen rakentamiseen. Materiaalissa edetään suurempiin lukuihin ja muihin matematiikan osa-alueisiin vasta sitten, kun perusteet ovat riittävän hyvin hallinnassa”, kustannustoimittaja Sakari Kilkki Opikkeesta kertoo.

Matematiikan riittävästä osaamisesta on käyty opetuskentällä keskustelua jo pidemmän aikaa. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat hyötyvät vahvoihin perustaitoihin painottuvasta opetuksesta, sillä jatko-opintoihin pääsy voi osoittautua haastavaksi, jos osaamisessa on suuria aukkoja peruskoulun päättövaiheessa. Päivänselvää Matematiikka pyrkii antamaan opettajille työkaluja systemaattiseen matematiikan kivijalan opettamiseen, mutta samalla myös oppilaalle riittävästi harjoituksia perustaitojen omaksumiseksi.

Opike on saanut Päivänselvää Matematiikan kirjoittajiksi espoolaiset erityisopettajat Irja Nikkisen ja Outi Toivosen, joilla on pitkä kokemus niin oppikirjan tekijöinä kuin matematiikan erityisopetuksesta. Tuotantovaiheessa on mukana testaajina ja kommentoijina muun muassa vammaisten oppilaiden opettajia ryhmineen eri puolilta Suomea.

“Lähdemme suurella kunnioituksella ja innolla tekemään matematiikan oppimateriaalia Opikkeen hengen mukaisesti pienten ryhmien suuriin tarpeisiin. Lisäksi näemme tässä hankkeessa mahdollisuuden myös avata yhteiskunnallista keskustelua koulutuksellisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta. Jokaisella tulee olla samanarvoiset mahdollisuudet oppia ja opiskella matematiikkaa oppimisen esteistä huolimatta”, Nikkinen ja Toivonen toteavat.

Selkokielisyys mahdollistaa Päivänselvää-materiaalin käytön erityisen tuen oppilaiden ja opiskelijoiden lisäksi myös kotoutuvilla oppilailla, joilta puuttuu soveltuvaa matematiikan oppimateriaalia. Oikeanlainen ja oikean tasoinen, didaktisesti mietitty oppimateriaali luo myös mahdollisuuksia motivoivaan ja tavoitteelliseen urasuunnitteluun sekä osallisuuden kokemuksiin oppimisvaikeuksista, vammaisuudesta tai kielipuutteista huolimatta.

Matematiikan oppimisen kivijalka muodostuu riittävän vahvoista perustaidoista, joille muu oppiminen rakentuu. Systemaattisella perusharjoittelulla, matematiikkakeskustelulla ja toiminnallisuudella raivataan oppimisen esteitä, samalla kun rakennetaan tätä kivijalkaa.

”Ymmärtämistä tukevat selkokieliset tehtävänannot, askel askeleelta etenevä opetus, suorat ja yksityiskohtaiset ohjeet, osaamistason ja valmiuden huomiointi, merkityksellinen ja kiinnostava opetus sekä välitön palaute. Nämä ovat matematiikan opetuksen keskeiset didaktiset askelmerkit vaativan erityisen tuen oppijan kannalta. Päiväselvää-materiaali rakentuu myös näille periaatteille.”

”Arvostamme vuorovaikutuksellista kommentointialustaa, jonka Opike on luonut materiaalin työskentelyprosessiin. Se antaa vaativan erityisen tuen opettajille mahdollisuuden vaikuttaa sisällön laatuun”, Nikkinen ja Toivonen kertovat.